I børnehaven bruger barnet sproget på mange forskellige måder

· Børnehaven er indrettet i inde - og uderum, med forskellige legemiljøer, der inspirerer børnene til at bruge sproget.

· Barnet indgår i forskellige sammenhænge (tur ud af huset, oplevelser mv.) der giver anledning til at sætte nye og andre ord på sig selv, følelser og handlinger.

· Barnet er sammen med voksne, der sætter ord på sig selv, børnene og dagligdags ting og handlinger, kropssprog og mimik– sprog læres i hverdagslivet!

· Barnet er sammen med voksne, der opmuntrer og støtter børn til at sætte ord på både når det er sjovt, svært, konfliktfyldt, sørgeligt osv. Følelser støtter hukommelsen.

· De voksne støtter børnene i at skabe kontakt til - og gå i dialog med - andre børn, så de får mulighed for at fortælle om egen fortid, nutid og fremtid samt lytte til andre børns fortælling og stille    spørgsmål.

· De voksne opmuntrer og støtter børnene i at formulere ønsker og løse konflikter sprogligt og finde fælles løsninger.

· Børnene har adgang til bøger og mulighed for fordybelse i små grupper.

· De voksne læser dialogisk og bruger rim/remser samt sange og sanglege.

· De voksne inddrager skriftsprog i børnenes aktiviteter når det forekommer naturligt, f.eks.: Børnene opfordres til og støttes i at skrive navn på tegninger, genkende navne på madkasser, skrive gækkebreve.

· IT inddrages i hverdagsaktiviteter.

 

Sprogvurdering

Børnehavens sprogkoordinator sprogvurderer børnene, når de er 3 år, 4 år og inden skolestart.

Sprogkoordinatoren er en af børnehavens pædagoger, der har været på uddannelse i børns sproglige udvikling, og derfor kan inspirere og sprede viden til kolleger om arbejdet med sprogudviklende aktiviteter, ligesom hun står for sprogvurdering af børnehavens børn. 

Sprogkoordinatoren udfører sprogvurderingen sammen med barnet.

Forældrene præsenteres for resultatet af vurderingen.  Hvis barnet vurderes at have behov for opfølgende fokuseret sprogstimulering, aftaler kontaktpædagog og forældre det videre sprogstimulerende forløb, eventuelt i samarbejde med tale-høre-konsulenten eller tosprogskonsulenten.

 

Supervision/sparring med tale-høre konsulenten

Vi bruger tilbuddet om supervision/sparring med tale-høre konsulenten eller tosporgskonsulenten til personalet – og/eller forældrene vedr. barnets sproglige udvikling, når vi, i samarbejde med forældrene, skønner at barnet har behov for det.

 

 

 

 

 

Publiceret 10-10-2019