Skive kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler.
Skive kommune har ansvarsforsikring og som følge heraf er skader hvor ansatte eller kommunen er erstatningspligtige dækket.

Husk: Som forældre skal du altid selv anmelde ulykkestilfælde m.v. til evt. privat tegnet ulykkesforsikring / familieansvarsforsikring.
Hvis dit barn er blevet påført skade af en anden, skal du som forældre selv rejse krav overfor skadevolderens forældre.

Nogle gode råd: Det anbefales, såfremt du ikke allerede har tegnet en ulykkesforsikring, at tegne en sådan, der dækker i alle døgnets timer og giver barnet størst muligt økonomisk hjælp i forbindelse med et ulykkestilfælde. Det anbefales, såfremt du ikke allerede har tegnet en familieansvarsforsikring, at tegne en sådan, så dit barn er dækket i forbindelse med evt. skade.

Forvolder dit barn skade, skal du ikke diskutere ansvarets placering med modparten. Overlad det til dit forsikringsselskab, så vil selskabet tage stilling til skyldsspørgsmålet.

Har du spørgsmål: Spørgsmål i forbindelse med evt. skade vedr. dit barn og om kommunen er erstatningsansvarlig kan rettes til institutionen, skolen eller dagplejen.

Erhvervspraktik m.v.: Bliver eleven skadet, eller forvolder skade på andre under deltagelse i erhvervspraktik og lign. dækkes skaderne under statens erstatningsordning.

Tandskader: Ved tandskader på børn under 18 år skal du altid henvende dig til den kommunale tandpleje. Nødbehandling hos en anden tandlæge er naturligvis tilladt. Ved tandskade på unge mellem 18 og  21 år skal henvendelsen ske til egen tandlæge.

Befordring i privat bil:  Befordres børn i private biler, når de er i institutionens, skolens eller dagplejens varetægt, skal dette ske under betryggende forhold. Passagerer - herunder børn - der kommer til skade, vil altid få erstatning fra den lovpligtige ansvarsforsikring for den bil de er passagerer i.

Rejseforsikring: Skal dit barn på rejse med skolen, institutionen eller lign. så husk at tjekke med din egen forsikring om barnet er dækket. Dit gule sygesikringsbevis er som udgangspunkt dækkende ved sygdom i udlandet.

Hvis børnene forvolder skade på hinanden: Forvolder børnene skade på hinanden, imens de er i skole, institution eller dagplejen, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Den slags sager afgøres mellem børnene (hjemmene) evt. gennem deres indboansvarsforsikring. Barnet bliver i dette tilfælde personligt erstatningsansvarligt, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt.
Der er tilsyn med børnene i institutionen og dagplejen. Hvis en indgriben fra personalet ikke kunne have hindret en skade, kan institutionen eller dagplejen ikke drages til ansvar.
Men tilsynsansvaret er meget strengt.

Skader på dagplejens, skolens eller institutionens ting: Børn er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på dagplejens eller institutionens bygninger eller inventar.

Publiceret 10-10-2019